Product อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน Stainless Standee ฐานรองเครื่อง
Stainless Standee ฐานรองเครื่อง Model : Stainless Standee ฐานรองเครื่อง

เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน กรณีติดตั้งเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ รุ่น Under Counter และแก้ไขกรณีท่อน้ำทิ้ง วางอยู่สูงกว่า ระดับท่อน้ำทิ้งของตัวเครื่อง

-